Rachunki

RACHUNEK BIEŻĄCY

Dla kogo rachunek bieżący?

 • dla rezydentów,
 • osób prawnych oraz innych podmiotów posiadających zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mających siedzibę w kraju,
 • osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w kraju i prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Bogata funkcjonalność:

 • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
 • możliwość dostępu do bankowości elektronicznej Centrum Usługi Informatycznej z autoryzacją za pomocą karty chipowej,
 • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowym kartom firmowym VISA Business,
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
 • korzystanie z dodatkowych środków finansowych poprzez kredyt obrotowy w rachunku,
 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło.

Jeśli cenisz swój czas i pieniądze skorzystaj z bankowości elektronicznej Centrum Usługi Informatycznej z autoryzacją za pomocą karty chipowej. Dzięki CUI będziesz mieć łatwy, szybki i zarazem bezpieczny dostęp do swojego rachunku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Poprzez CUI możesz:

 •  uzyskać informacje o stanie salda  wskazanych  rachunków (wyciągi bankowe),
 •  realizować przelewy,
 •  tworzyć bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje.

W jaki sposób sprawdzisz saldo rachunku?
Informacje o stanie rachunku i przeprowadzonych operacjach mogą być przekazywane poprzez:

 • bezpłatne, comiesięczne wyciągi do rachunku,
 •  telefoniczną informację na hasło,
 •  system bankowości elektronicznej CUI.

Wyciągi możesz odebrać w placówce Banku, która prowadzi obsługę Twojego Rachunku lub otrzymywać je co miesiąc pocztą pod wskazany adres korespondencyjny.

Lokaty

W ZWIĄZKU Z OBNIŻENIEM PRZEZ  RADĘ POLITYKI PIENIĘŻNEJ STÓP PROCENTOWYCH OD 05.03.2015r NASTĘPUJE ZMIANA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW

LOKATY TERMINOWE

Rachunek lokaty terminowej jest umiejscowionym, oprocentowanym rachunkiem oszczędnościowym prowadzonym przez Bank na rzecz klienta, na zadeklarowany przez niego okres umowny.

Rodzaje lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych i ich oprocentowanie w stosunku rocznym w Banku Spółdzielczym w Kłodzku :

 • 4 dniowe             0,20 %
 • 7 dniowe             0,30 %
 • 14 dniowe           0,40 %
 • 21 dniowe           0,40 %
 • 1 miesięczne      0,80 %
 • 3 miesięczne      0,95 %
 • 4 miesięczne      1,00 %
 • 6 miesięczne      1,30 %
 • 12 miesięczne    1,70 %
 • 24 miesięczne    1,70 %

Lokaty oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej.
Oznacza to, że oprocentowanie lokaty w trakcie trwania umowy i w momencie jej zakończenia może być inne aniżeli w dniu wniesienia wpłaty.
Zmiany oprocentowania mogą być spowodowane:

 • kształtowaniem się podstawowych stóp procentowych pełniących funkcję regulatora polityki pieniężnej ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej
 • zmianami na rynku pieniężnym
 • kształtowaniem się cen towarów i usług.

Wymagany minimalny wkład na zakładany rachunek lokaty terminowej : 500 zł.

Podjęcie wkładu wraz z należnymi odsetkami umownymi może nastąpić po upływie zadeklarowanego okresu. Nie podjęcie wkładu przez posiadacza w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego lub nie wskazanie Bankowi rachunku, na który ma zostać przekazany wkład wraz z odsetkami po upływie okresu umownego , powoduje automatyczne przedłużenie umowy na następny taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia .

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Przeznaczenie kredytu :
Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością kredytobiorcy.

Warunki kredytowania :

 • oprocentowanie : 8,5% w skali roku , zmienne;
 • wysokość kredytu uzależniona od zdolności kredytowej Kredytobiorcy ;
 • okres kredytowania :

kredyt może być udzielony jako:

– krótkoterminowy /ze spłatą do 12-stu miesięcy/,
– średnioterminowy /ze spłatą do 36-ciu miesięcy/,
– w uzasadnionych przypadkach jako długoterminowy /ze spłatą powyżej 36 miesięcy/;

 • opłata przygotowawcza : 1%;
 • prowizja od kredytu :
  – przy terminie spłaty do 6 miesięcy : 1,5 %
  – przy terminie spłaty do 12 miesięcy : 2,5 %
  – przy terminie spłaty powyżej 12 miesięcy : 3 %

Wymagania :
Wniosek o kredyt wraz z wymaganymi dokumentami – uzależnionymi od rodzaju podmiotu ubiegającego się o kredyt.

Zabezpieczenie kredytu :
Forma przyjmowanego przez Bank zabezpieczenia jest adekwatna do kwoty udzielanego kredytu.Bank ustala formę zabezpieczenia w porozumieniu z kredytobiorcą , zgodnie z „Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Kłodzku”.

Kredyt w rachunku bieżącym

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań kredytobiorcy , związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warunki kredytowania:

 • oprocentowanie kredytu: 9,5% w stosunku rocznym, zmienne;
 • wysokość kredytu uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym – nie może przekroczyć trzykrotnych średniomiesięcznych obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy w ostatnich sześciu miesiącach;
 • okres kredytowania : do 12 miesięcy ( z możliwością przedłużenia umowy kredytu na następny 12-miesięczny okres);
 • opłata przygotowawcza: 1 %;
 • prowizja od kredytu: 3 %.

Wymagania:
wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją – uzależnioną od rodzaju podmiotu starającego się o kredyt;
posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Kłodzku od minimum sześciu miesięcy i przeprowadzanie rozliczeń przez ten rachunek.

Zabezpieczenie kredytu :
Forma przyjmowanego przez Bank zabezpieczenia jest adekwatna do kwoty udzielanego kredytu.Bank ustala formę zabezpieczenia w porozumieniu z kredytobiorcą , zgodnie z „Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Kłodzku”.

Kredyt płatniczy

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt płatniczy jest kredytem obrotowym o okresie spłaty skróconym do maksymalnie dwóch miesięcy, przeznaczonym na sfinansowanie wymagalnych prawidłowych zobowiązań kredytobiorcy ( takich jak np. : płace , lub zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług, itp. ), w przypadku przejściowego braku środków finansowych na ich pokrycie.

Warunki kredytowania:

 • oprocentowanie kredytu: 9 % w stosunku rocznym , zmienne;
 • wysokość udzielanego kredytu uzależniona od zdolności kredytowej wnioskodawcy;
 • okres kredytowania : do 60 dni;
 • opłata przygotowawcza: 1%;
 • prowizja od kredytu: 2.5%.

Wymagania:

 • posiadanie w Banku Spółdzielczym w Kłodzku rachunku bieżącego o stałej częstotliwości wpływów przez okres co najmniej sześciu miesięcy;
 • utrwalona stabilna kondycja finansowa Kredytobiorcy;
 • terminowe regulowanie zobowiązań wobec Banku;
 • wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją – uzależnioną od rodzaju podmiotu ubiegającego się o kredyt .

Zabezpieczenie kredytu :
Forma przyjmowanego przez Bank zabezpieczenia jest adekwatna do kwoty udzielanego kredytu.Bank ustala formę zabezpieczenia w porozumieniu z kredytobiorcą , zgodnie z „Instrukcją Prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Kłodzku” .
Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

 • pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym kredytobiorcy;
 • weksel wystawiony przez kredytobiorcę.
Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego , lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku klienta, w szczególności zaś na:

 • przedsięwzięcia rozwojowe , np. : zakup maszyn , urządzeń , środków transportu , nieruchomości, oraz materiałów, surowców , półfabrykatów i wyrobów przeznaczonych na budowę , lub modernizację bądź restrukturyzację majątku produkcyjnego , itp. ;
 • zakup udziałów i akcji ;
 • sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Warunki kredytowania:

 • oprocentowanie kredytu : zmienne (WIBOR 3M + marża Banku);
 • kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej klienta

– maksymalnie do 80% wartości inwestycji;

 • okres kredytowania uzależniony od rodzaju inwestycji oraz od wysokości kredytu;
 • opłata przygotowawcza: 1%;
 • prowizja od kredytu: 1,5% (dla kredytów zabezpieczonych cesją z umowy o dofinansowanie);
 • prowizja od kredytu: 1,9% (dla pozostałych kredytów).

Wymaganie :
wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją – uzależnioną od rodzaju podmiotu ubiegającego się o kredyt ;
minimalny udział środków własnych kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu – 20 % wartości inwestycji.

Zabezpieczenie kredytu :
Forma przyjmowanego przez Bank zabezpieczenia jest adekwatna do kwoty udzielanego kredytu. Bank ustala formę zabezpieczenia w porozumieniu z kredytobiorcą , zgodnie z „Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Kłodzku”.

Internet

Centrum Usługi Informatycznej to profesjonalny system bankowości elektronicznej z autoryzacją za pomocą karty chipowej, zapewniający jednocześnie maksimum bezpieczeństwa i swobodny dostęp do środków finansowych Twojej firmy 24h na dobę, 365 dni w roku.

Gdy posiadasz rachunek bieżący, możesz:

 • uzyskać informacje o stanie salda wskazanych rachunków (wyciągi bankowe),
 • realizować przelewy za opłatą o ponad połowę niższą niż standardowe przelewy w banku,
 • tworzyć bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje.

Maksimum bezpieczeństwa
System CUI zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności dzięki:

 • identyfikatorowi osobistemu z hasłem użytkownika,
 • karcie chipowej ze specjalnym czytnikiem.

Karta chipowa to nowoczesne narzędzie służące do akceptacji (podpisu) składanych dyspozycji, stanowiący najpewniejsze zabezpieczenie spośród stosowanych przez banki. Chip jest zabezpieczony przed zapisem lub nieautoryzowanym odczytem. Karta ma licznik błędnych prezentacji numeru PIN i zostaje zablokowana, jeśli kilka razy wprowadzony zostanie błędny numer. Nawet po złamaniu wszystkich zabezpieczeń systemu, osoba nie dysponująca odpowiednią kartą chipową nie jest w stanie dokonać transakcji na cudzym rachunku.

Zabezpieczenia stosowane przez inne banki
Większość banków ze względy na koszty stosuje mniej pewne zabezpieczenia, np. listę haseł jednorazowych czy kody SMS, co znacznie zwiększa ryzyko dostępu osób niepowołanych do rachunku.

Hasła mogą dostać się w niepowołane ręce na wiele sposobów, m.in. poprzez:

 • podejrzenie użytkownika w trakcie wprowadzania hasła, podsłuchiwanie niezaszyfrowanej transmisji hasła,
 • koń trojański zainstalowany na komputerze użytkownika,
 • rozszyfrowanie hasła,
 • zgubienie lub kradzież haseła i kodu

Hasło zaszyfrowane można łatwo złamać, jeśli jest zbyt proste, np. wykorzystuje często używane słowa, a z kolei skomplikowane hasło łatwo zapomnieć, więc użytkownicy mają tendencję do ich upraszczania.

Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie…
…wybierz system bankowości elektronicznej /CUI/ z autoryzacją za pomocą karty chipowej, który zapewni Twojej firmie maksimum bezpieczeństwa i swobodny dostęp do rachunku 24h na dobę, 365 dni w roku.

Karty

Karta VISA Business

Karta VISA Business to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy rachunku bieżącego.
To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Korzyści z posiadania karty firmowej:

 • wygoda i bezpieczeństwo pracowników -dzięki możliwości wydania dowolnej liczby kart do rachunku, pracownicy podczas podróży służbowych mogą pokrywać koszty hotelu, transportu, itp. – nie są narażeni na utratę gotówki,
 • łatwa kontrola wydatków pracowników,
 • eliminacja zaliczek dla pracowników.

Karta umożliwia:

 • wypłatę gotówki w bankomatach,
 • zapłatę za towary i usługi w internecie, przez telefon
 • zapłatę bez prowizji za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych logiem VISA,
 • sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,

Kartę VISA Business możesz uzyskać po 3 miesiącach posiadania rachunku w Banku.

Bezpieczeństwo:
Używając karty VISA Business, możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki. A kiedy utracisz kartę – zgubisz ją lub karta zostanie skradziona – fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie pod całodobowym numerem 801 321 456 lub +48 86 215 50 00
 • osobiście w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Kłodzku.