ROR

Klienci indywidualni – ROR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) może być otworzony i prowadzony przez Bank wyłącznie dla:

 • osób fizycznych zobowiązujących się do przekazywania na ten rachunek swoich stałych przychodów pochodzących z wynagrodzeń , rent, emerytur, itp., lub deklarujących stałe wpłaty na rachunek
 • szkolnych kas oszczędnościowych
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Rachunek ROR może być otworzony dla jednej osoby lub jako rachunek wspólny dla dwóch osób,
z zastrzeżeniem, że żadna z osób zakładających rachunek wspólny nie jest małoletnia lub ubezwłasnowolniona.
Rachunek ROR służy jego posiadaczowi lub posiadaczom do:

 • przechowywania środków pieniężnych
 • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pomocą:
  • przelewu
  • zlecenia stałego
  • polecenia zapłaty
 • korzystania z kart bankowych umożliwiających dostęp do środków na ROR poprzez realizowanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi oraz wypłat gotówkowych w bankomatach – w kraju i za granicą do wysokości miesięcznego limitu wypłat;
 • korzystania z bankowości internetowej, umożliwiającej całodobową realizację zleceń płatniczych i całodobowy dostęp do przeglądu obrotów i sald na rachunku.

Za czynności związane z obsługą rachunku ROR Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kłodzku za czynności bankowe”.

Książeczka A’VISTA

Książeczka oszczędnościowa A’VISTA

Rachunek płatny na każde żądanie ( a’vista) , potwierdzony książeczką oszczędnościową , służy jego posiadaczowi do przechowywania środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej .

Zawarcie umowy o rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie następuje poprzez zawarcie umowy na piśmie i wystawienie przez Bank książeczki.
Posiadaczem rachunku jest osoba fizyczna, na którą książeczka została wystawiona.
Książeczka może być wystawiona również na osoby małoletnie i ubezwłasnowolnione.
Książeczka może być wystawiona na nazwisko osoby wnoszącej wpłatę lub na nazwisko osoby przez nią wskazanej. Książeczka jest dowodem posiadania wkładu oszczędnościowego w Banku.

Osobami uprawnionymi do dysponowania środkami zgromadzonymi na książeczce mogą być :

 • właściciel książeczki
 • pełnomocnik
 • przedstawiciel ustawowy
 • opiekun lub kurator

Wpłaty na książeczkę mogą być dokonywane przez dowolne osoby i w dowolnej wysokości, w formie
gotówkowej lub bezgotówkowej, przelewem z rachunków bankowych.
Wypłaty z książeczki dokonywane są do rąk osoby uprawnionej , gotówkowo lub bezgotówkowo po
złożeniu dyspozycji wraz z książeczką.

Wypłat z książeczki dokonuje się :

 • do wysokości stanu oszczędności – jeżeli wypłaty dokonuje Bank Spółdzielczy w Kłodzku
 • do wysokości 500 zł – jeżeli wypłaty dokonują inne banki spółdzielcze.

Za czynności związane z obsługą rachunku płatnego na każde żądanie Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kłodzku za czynności bankowe”.

Lokaty

W ZWIĄZKU Z OBNIŻENIEM PRZEZ  RADĘ POLITYKI PIENIĘŻNEJ STÓP PROCENTOWYCH OD 05.03.2015r NASTĘPUJE ZMIANA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW 

LOKATY TERMINOWE

Rachunek lokaty terminowej jest umiejscowionym, oprocentowanym, imiennym rachunkiem oszczędnościowym prowadzonym przez Bank na rzecz klienta, na zadeklarowany przez niego okres umowny.

Rodzaje lokat terminowych dla osób fizycznych i ich oprocentowanie w stosunku rocznym w Banku Spółdzielczym w Kłodzku :

 • 4 dniowe           0,20 %
 • 7 dniowe           0,30 %
 • 14 dniowe         0,40 %
 • 21 dniowe         0,40 %
 • 1 miesięczne     0,80 %
 • 2 miesięczne     0,90 %
 • 3 miesięczne     0,95 %
 • 4 miesięczne     1,00 %
 • 5 miesięczne     1,10 %
 • 6 miesięczne     1,30 %
 • 12 miesięczne   1,70 %
 • 18 miesięczne   1,70 %
 • 24 miesięczne   1,70 %
 • 36 miesięczne   1,70 %

Lokaty oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej.

Oznacza to, że oprocentowanie lokaty w trakcie trwania umowy i w momencie jej zakończenia może być  inne aniżeli w dniu wniesienia wpłaty.

Zmiany oprocentowania mogą być spowodowane:

 • kształtowaniem się podstawowych stóp procentowych pełniących funkcję regulatora polityki pieniężnej ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej
 • zmianami na rynku pieniężnym
 • kształtowaniem się cen towarów i usług.

Wymagany minimalny wkład na zakładany rachunek lokaty terminowej : 500 zł.

Podjęcie wkładu wraz z należnymi odsetkami umownymi może nastąpić po upływie zadeklarowanego okresu. Nie podjęcie wkładu przez posiadacza w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego lub nie  wskazanie Bankowi rachunku, na który ma zostać przekazany wkład wraz z odsetkami po upływie okresu  umownego , powoduje automatyczne przedłużenie umowy na następny taki sam okres, lecz na warunkach  obowiązujących w dniu przedłużenia .

Kredyt "Gotówka dla każdego"

Przeznaczenie kredytu :
Kredyt konsumencki „Gotówka dla każdego” udzielany jest osobom prywatnym posiadającym zdolność kredytową wynikającą z osiągania stałych udokumentowanych dochodów z tytułu np.: zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej, emerytury, renty, itp. Przeznaczony jest na cele konsumpcyjne nie wymagające udokumentowania.

Warunki kredytowania :

 • oprocentowanie w skali roku wg zmiennej stopy procentowej;
 • wysokość oprocentowania uzależniona od okresu kredytowania;
 • maksymalna kwota kredytu : 80.000 zł;
 • okres spłaty kredytu : do 96 miesięcy;

Wymagania :

 • wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją ;
 • posiadanie stałego źródła dochodów potwierdzonego stosownymi dokumentami – w zależności od rodzaju osiąganych dochodów ( zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu , decyzja o przyznaniu renty lub emerytury, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów , udokumentowany dochód z działalności gospodarczej, itp. …) .

Zabezpieczenie kredytu :
Prawne zabezpieczenie kredytu adekwatne do jego kwoty. Bank ustala formę zabezpieczenia w porozumieniu z kredytobiorcą, zgodnie z „ Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Kłodzku”.

Kredyt odnawialny dla Posiadaczy ROR

Przeznaczenie kredytu :
Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych (ROR).

Warunki kredytowania :

 • oprocentowanie kredytu naliczane wg zmienej stopy procentowej w stosunku rocznym;
 • wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie i uzależniona od wysokości średnich miesięcznych stałych wpływów na rachunek w ostatnich 3 miesiącach przed złożeniem wniosku oraz od okresu posiadania rachunku w sposób następujący:

– po 3 miesiącach posiadania rachunku – 1-krotność średnich miesięcznych wpływów ;
– po 5 miesiącach posiadania rachunku – 2-krotność średnich miesięcznych wpływów ;
– po 8 miesiącach posiadania rachunku – 3-krotność średnich miesięcznych wpływów ;
– po 12 miesiącach posiadania rachunku – 5-krotność średnich miesięcznych wpływów ;

 • maksymalna kwota kredytu : nie może przekroczyć 20 000 zł;
 • okres spłaty kredytu : do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia Umowy na następny okres) ;

Wymagania :

 • posiadanie rachunku ROR przez okres co najmniej 3 miesięcy (licząc od daty pierwszego wpływu);
 • posiadanie stałych dochodów i regularne przekazywanie stałych wpływów na ROR w średniej wysokości miesięcznej nie mniejszej niż 600 zł ;
 • wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją – w tym potwierdzającą źródła i wysokość stałych dochodów ( zaświadczenie o zarobkach , decyzja o przyznaniu renty lub emerytury, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętych dochodów , udokumentowany dochód z działalności gospodarczej , itp. …)

Zabezpieczenie kredytu :

 •  Bank ustala formę zabezpieczenia kredytu w porozumieniu z kredytobiorcą, zgodnie z „Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Kłodzku”.
Kredyt mieszkaniowy

Przeznaczenie kredytu :
Kredyt mieszkaniowy może być udzielony osobom fizycznym , z przeznaczeniem na:
– zakup działki budowlanej,
– zakup lub zamianę lokalu/budynku mieszkalnego, albo zmianę prawa do lokalu,
– inwestycje mieszkaniowe realizowane przez kredytobiorcę jako inwestora będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości,
– inwestycje mieszkaniowe realizowane dla kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub developera).

Warunki kredytowania :

 • oprocentowanie kredytu naliczane wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym (WIBOR 3M+stała marża Banku);
 • kwota kredytu: minimalna 5.000 zł, maksymalna: uzależniona od zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia kredytu,
 • okres spłaty kredytu: nie dłuższy niż 15 lat ,

Wymagania :

 • wniosek kredytowy wraz z wymaganą dokumentacją;
 • złożenie przez wnioskodawcę wszystkich wymaganych przez Bank dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej i oceny przedmiotu kredytowania;
 • minimalny udział środków własnych kredytobiorcy;
 • w przypadku kredytów udzielanych na budowę, okres realizacji inwestycji nie może przekraczać 24 miesięcy.

Zabezpieczenie kredytu :

 • hipoteka na kredytowanej nieruchomości wraz z cesją na rzecz Banku wierzytelności kredytobiorcy z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych żywiołów w całym okresie trwania umowy kredytu, wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budowy w okresie realizacji inwestycji , a w przypadku kredytów na finansowanie inwestycji realizowanych przez inwestora zastępczego – cesja na rzecz Banku wierzytelności kredytobiorcy wobec inwestora (spółdzielni, developera) na wypadek rozwiązania umowy o budowę przed przeniesieniem na kredytobiorcę praw własności do lokalu;
 • weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
 • inne zaakceptowane przez Bank formy zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym lub wekslowym i zgodne z „ Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Kłodzku ” .
Internet

Bank oferuje Posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych internetowy dostęp do swoich środków.
Bankowość internetowa obejmuje najczęściej wykorzystywane funkcje, które ułatwiają codzienne zarządzanie rachunkami:

 • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
 • sprawdzanie historii rachunków,
 • wykonywanie przelewów zwykłych,
 • wykonywanie przelewów do ZUS,
 • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
 • zakładanie i zmianę zleceń stałych,
 • zakładanie i edytowanie listy odbiorców.

System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.
Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy, aby każdy zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej.

Bezpieczeństwo

Zasady bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej

 • Nie wolno ujawniać nikomu haseł.
 • Nie wolno udostępniać nikomu tokena.
 • Nie wolno odchodzić od komputera podczas zalogowania do systemu.
 • Po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę.
 • Identyfikator także należy chronić. Identyfikator można podawać wyłącznie pracownikom Banku Spółdzielczego w Kłodzku, jeżeli jest niezbędny do zrealizowania dyspozycji Klienta lub Użytkownika.
 • Nie wolno przechowywać swojego hasła i tokena razem z identyfikatorem. Hasło – podobnie jak numery PIN do kart płatniczych – najlepiej zapamiętać lub zapisać w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby.
 • Wpisując identyfikator i hasło należy upewnić się, że inne osoby nie mogą ich przechwycić. Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych.
 • Hasło należy regularnie zmieniać.
 • Ustalając hasło należy używać kombinacji cyfr, małych i wielkich liter. Należy unikać używania łatwych haseł (jak np. własnego imienia), ale stosować za to hasła trudne do rozszyfrowania (na przykład litery ze słów pochodzących z cytatów z książek lub z wymyślonych zdań). Przykład dobrego hasła: wmi4Mzjs pochodzące ze zdania „W moje imieniny 4 marca zawsze jest słonecznie”.

Każdy Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Powinien mieć zainstalowany program antywirusowy i firewall. Powinien systematycznie sprawdzać czy są dostępne – i instalować – aktualizacje i poprawki dostarczane przez producentów oprogramowania, szczególnie systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.
Przed zalogowaniem Użytkownik powinien upewnić się, czy połączenie jest szyfrowane 128-bitowym protokołem SSL, czy rzeczywiście nastąpiło połączenie ze stroną https://cbp.cui.pl oraz czy certyfikat strony jest prawidłowy.

Certyfikat można sprawdzić klikając kłódkę symbolizującą szyfrowane połączenie lub w menu przeglądarki.

Prosimy pamiętać, że Bank Spółdzielczy w Kłodzku nigdy nie wysyła do Klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych. Listy lub telefony w takich sprawach należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych informacji.

W korespondencji kierowanej do Banku Spółdzielczego w Kłodzku za pomocą poczty elektronicznej nie wolno podawać identyfikatorów ani haseł, numerów kart płatniczych, numerów rachunków bankowych, danych osobowych itp.

Posiadacz rachunku musi pamiętać, że ponosi odpowiedzialność za operacje wykonywane przez Użytkowników, którym we wniosku udzielił dostępu do systemu bankowości internetowej

Pierwsze logowanie

Podczas pierwszego logowania należy:

 • W pole Identyfikator użytkownika wpisać identyfikator Użytkownika otrzymany w Banku Spółdzielczym w Kłodzku.
 • W pole Klucz należy wpisać 6 cyfr wyświetlanych przez token. Wskazanie tokena zmienia się co określony przedział czasu, a każde wskazanie może być użyte tylko raz.

Po pierwszym zalogowaniu system od razu wymusi ustalenie własnego hasła. Hasło użytkownika musi liczyć minimum 8 znaków i nie zaczynać się od cyfry 0.

Użytkownik, który ustalił już własne hasło, podczas następnych logowań będzie wpisywał w polu Klucz swoje własne hasło oraz 6 cyfr wyświetlonych przez token.

Potwierdzanie dyspozycji

Ze względów bezpieczeństwa niektóre operacje wykonywane w systemie bankowości internetowej muszą być potwierdzane kluczem. Taki wymóg dotyczy na przykład wykonywania przelewów.

W celu potwierdzenia dyspozycji w polu Klucz należy wpisać prywatne hasło i 6 cyfr wyświetlonych przez token.

Zablokowanie dostępu

Wprowadzenie błędnego klucza podczas logowania spowoduje zablokowanie dostępu do usługi. Jeżeli Użytkownik nie pamięta swojego hasła, to w celu odblokowania usługi posiadacz rachunku powinien skontaktować się z Bankiem Spółdzielczym w Kłodzku, w celu odblokowania usługi.Bank odblokuje dostęp, a po odblokowaniu Użytkownik postępuje tak, jak w czasie pierwszego logowania, to znaczy w polu Klucz wpisuje 6 cyfr wskazanych przez token, a następnie ustala nowe hasło.

Jeżeli Użytkownik utracił token lub osoba niepowołana poznała jego hasło, należy telefonicznie zgłosić w oddziale, który prowadzi rachunek, zablokowanie usługi.

Karty

Karta płatnicza VISA Debit

Karta VISA Debit to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy ROR (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy). To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Aby otrzymać kartę wystarczy w oddziale naszego Banku złożyć wniosek o wydanie karty. Karta oraz numeru PIN zostaną wysłane na wskazany przez Klienta adres.

Karta umożliwia:

 • wypłatę gotówki bez prowizji w ponad 3000 bankomatach oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (t.j. Bank BPS S.A.,BGŻ SA),
 • zapłatę bez prowizji za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych logiem VISA,
 • wypłatę gotówki w placówkach banków członkowskich organizacji VISA,
 • sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,
 • dokonanie awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

Karta wydawana jest na 3 lata.

Bezpieczeństwo:

Używając karty VISA Debit, możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki.
A kiedy utracisz kartę – zgubisz ją lub karta zostanie skradziona – fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie  (tel. 801 321 456  lub +48 86 215 50 00 – czynny całą dobę) lub w dowolnym centrum VISA,
 • osobiście w dowolnej jednostce Banku BPS SA, lub banku spółdzielczego zrzeszonego z Bankiem BPS, wydającej kartę VISA lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.