Rachunki

RACHUNEK BIEŻĄCY

Dla kogo rachunek bieżący?

 • dla rezydentów,
 • osób prawnych oraz innych podmiotów posiadających zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mających siedzibę w kraju,
 • osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w kraju i prowadzące działalność rolniczą.

Bogata funkcjonalność:

 • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
 • możliwość dostępu do bankowości elektronicznej Centrum Usługi Informatycznej z autoryzacją za pomocą karty chipowej, lub tokena,
 • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowym kartom firmowym VISA Business,
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
 • korzystanie z dodatkowych środków finansowych poprzez kredyt obrotowy w rachunku,
 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło.

W jaki sposób sprawdzisz saldo rachunku?
Informacje o stanie rachunku i przeprowadzonych operacjach mogą być przekazywane poprzez:

 • comiesięczne wyciągi do rachunku,
 • telefoniczną informację na hasło,
 • system bankowości elektronicznej.

Wyciągi możesz odebrać w placówce Banku, która prowadzi obsługę Twojego Rachunku lub otrzymywać je co miesiąc pocztą pod wskazany adres korespondencyjny.

Kredyt "Agro-obrotówka"

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt „Agro-obrotówka” jest krótkoterminowym kredytem obrotowym przeznaczonym dla właścicieli lub dzierżawców gospodarstw rolnych na wszystkie bieżące wydatki związane z działalnością rolniczą.

Warunki kredytowania:

 • oprocentowanie kredytu : 7 ,90% w skali roku, zmienne ;
 • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 1.500 zł na 1 ha użytków rolnych ;
 • okres spłaty kredytu : do 12 miesięcy;
 • opłata przygotowawcza : 1%;
 • prowizja od kredytu : 2%.

Wymagania:

 • wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją ;
 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego (m.in. dla udokumentowania wielkości gospodarstwa) ;
 • w przypadku dzierżawcy – dodatkowo umowa dzierżawy.

Zabezpieczenie kredytu:
Forma przyjmowanego przez Bank zabezpieczenia jest adekwatna do kwoty udzielanego kredytu.Bank ustala formę zabezpieczenia w porozumieniu z kredytobiorcą , zgodnie z „Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Kłodzku”.

Kredyt obrotowy na działalność rolniczą

Przeznaczenie kredytu :
Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie bieżących potrzeb kredytobiorcy związanych z działalnością rolniczą.

Warunki kredytowania :

 • oprocentowanie kredytu : 8% w skali roku, zmienne ;
 • kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej kredytobiorcy ;
 • okres kredytowania : do 15 lat
 • opłata przygotowawcza : 1%;
 • prowizja od kredytu : 1,9%.

Wymagania :

 • wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją ;
 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego ;
 • w przypadku dzierżawcy – dodatkowo umowa dzierżawy.

Zabezpieczenie kredytu :
Forma przyjmowanego przez Bank zabezpieczenia jest adekwatna do kwoty udzielanego kredytu.Bank ustala formę zabezpieczenia w porozumieniu z kredytobiorcą , zgodnie z „Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Kłodzku”.

Kredyt w rachunku bieżącym

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań kredytobiorcy , związanych z prowadzeniem przez niego działalności rolniczej , bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Warunki kredytowania:

 • oprocentowanie kredytu: 9,0 % w stosunku rocznym, zmienne ;
 • wysokość kredytu uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym – nie może przekroczyć trzykrotnych średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący kredytobiorcy z ostatnich dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • okres kredytowania : do 12 miesięcy ( z możliwością przedłużenia umowy kredytu na kolejne 12-miesięczne okresy);
 • opłata przygotowawcza: 1%;
 • prowizja od kredytu: 2,5%.

Wymagania:

 • wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją ;
 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku dzierżawcy – dodatkowo umowa dzierżawy.

Zabezpieczenie kredytu :
Forma przyjmowanego przez Bank zabezpieczenia jest adekwatna do kwoty udzielanego kredytu. Bank ustala formę zabezpieczenia w porozumieniu z kredytobiorcą , zgodnie z „Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Kłodzku”.

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt inwestycyjny na działalność rolniczą jest przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego, lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku klienta , a w szczególności na :

 • zakup , modernizację , adaptację , budowę i rozbudowę gospodarstw rolnych;
 • zakup nieruchomości rolnych zabudowanych i niezabudowanych, maszyn i urządzeń oraz stada podstawowego;
 • zakup i budowę infrastruktury technicznej dotyczącej gospodarstw rolnych;
 • zakładanie sadów i plantacji wieloletnich; itp. …

Warunki kredytowania:

 • oprocentowanie kredytu : 8 % w stosunku rocznym , zmienne ;
 • kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej klienta – maksymalnie do 90 % wartości inwestycji;
 • okres kredytowania: do 15 lat;
 • opłata przygotowawcza : 1%;
 • prowizja od kredytu : 1,5% (dla kredytów zabezpieczonych cesją z umowy o dofinansowanie);
 • prowizja od kredytu : 1,9% (dla pozostałych kredytów).

Wymagania:

 • wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją;
 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego;
 • w przypadku dzierżawcy – umowa dzierżawy;
 • dokumenty potwierdzające rodzaj i wartość inwestycji;
 • minimalny udział środków własnych kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu – 10 % wartości inwestycji.

Zabezpieczenie kredytu :
Forma przyjmowanego przez Bank zabezpieczenia jest adekwatna do kwoty udzielanego kredytu. Bank ustala formę zabezpieczenia w porozumieniu z Wnioskodawcą , zgodnie z „ Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Kłodzku ” .

Kredyt preferencyjny

Wspomagane przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania lub częściowej spłaty kapitału kredytów na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych.

Internet

Bank oferuje Posiadaczom rachunków rolniczych internetowy dostęp do swoich środków.
Bankowość internetowa obejmuje najczęściej wykorzystywane funkcje, które ułatwiają codzienne zarządzanie rachunkami:

 • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
 • sprawdzanie historii rachunków,
 • wykonywanie przelewów zwykłych,
 • wykonywanie przelewów do ZUS,
 • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
 • otwieranie lokat terminowych,
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
 • zakładanie i zmianę zleceń stałych,
 • zakładanie i edytowanie listy odbiorców.

System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy, aby każdy zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej.

Bezpieczeństwo

Zasady bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej

 • Nie wolno ujawniać nikomu haseł.
 • Nie wolno udostępniać nikomu tokena.
 • Nie wolno odchodzić od komputera podczas zalogowania do systemu.
 • Po zakończeniu pracy należy wylogować się i zamknąć przeglądarkę.
 • Identyfikator także należy chronić. Identyfikator można podawać wyłącznie pracownikom Banku Spółdzielczego w Kłodzku, jeżeli jest niezbędny do zrealizowania dyspozycji Klienta lub Użytkownika.
 • Nie wolno przechowywać swojego hasła i tokena razem z identyfikatorem. Hasło – podobnie jak numery PIN do kart płatniczych – najlepiej zapamiętać lub zapisać w sposób uniemożliwiający rozpoznanie przez inne osoby.
 • Wpisując identyfikator i hasło należy upewnić się, że inne osoby nie mogą ich przechwycić. Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych.
 • Hasło należy regularnie zmieniać.
 • Ustalając hasło należy używać kombinacji cyfr, małych i wielkich liter. Należy unikać używania łatwych haseł (jak np. własnego imienia), ale stosować za to hasła trudne do rozszyfrowania (na przykład litery ze słów pochodzących z cytatów z książek lub z wymyślonych zdań). Przykład dobrego hasła: wmi4Mzjs pochodzące ze zdania „W moje imieniny 4 marca zawsze jest słonecznie”.

Każdy Użytkownik musi dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Powinien mieć zainstalowany program antywirusowy i firewall. Powinien systematycznie sprawdzać czy są dostępne – i instalować – aktualizacje i poprawki dostarczane przez producentów oprogramowania, szczególnie systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej. Przed zalogowaniem Użytkownik powinien upewnić się, czy połączenie jest szyfrowane 128-bitowym protokołem SSL, czy rzeczywiście nastąpiło połączenie ze stroną oraz czy certyfikat strony jest prawidłowy. Certyfikat można sprawdzić klikając kłódkę symbolizującą szyfrowane połączenie lub w menu przeglądarki. Prosimy pamiętać, że Bank Spółdzielczy w Kłodzku nigdy nie wysyła do Klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych. Listy lub telefony w takich sprawach należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych informacji. W korespondencji kierowanej do Banku Spółdzielczego w Kłodzku za pomocą poczty elektronicznej nie wolno podawać identyfikatorów ani haseł, numerów kart płatniczych, numerów rachunków bankowych, danych osobowych itp. Posiadacz rachunku musi pamiętać, że ponosi odpowiedzialność za operacje wykonywane przez Użytkowników, którym we wniosku udzielił dostępu do systemu bankowości internetowej.

Karty

Karta VISA Business

Karta VISA Business to międzynarodowa karta płatnicza przeznaczona dla Posiadaczy rachunku bieżącego.
To nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Korzyści z posiadania karty firmowej:

 • wygoda i bezpieczeństwo – Klienci nie są narażeni na utratę gotówki,
 • łatwa kontrola wydatków,

Karta umożliwia:

 • wypłatę gotówki w bankomatach,
 • zapłatę za towary i usługi w internecie, przez telefon,
 • zapłatę bez prowizji za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych oznaczonych logiem VISA,
 • sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę,

Bezpieczeństwo
Używając karty VISA Business, możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki. A kiedy utracisz kartę – zgubisz ją lub karta zostanie skradziona – fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie pod całodobowym numerem 801 321 456 lub +48 86 215 50 00
 • osobiście w dowolnej jednostce Banku Spółdzielczego w Kłodzku.