Rachunki

RACHUNEK BIEŻĄCY

Dla kogo rachunek bieżący?

 • dla rezydentów
 • osób prawnych oraz innych podmiotów posiadających zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mających siedzibę w kraju,
 • osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w kraju i prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Bogata funkcjonalność:

 • terminowe regulowanie płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
 • możliwość dostępu do bankowości elektronicznej Centrum Usługi Informatycznej z autoryzacją za pomocą karty chipowej,
 • możliwość lokowania nadwyżek finansowych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
 • korzystanie z dodatkowych środków finansowych poprzez kredyt obrotowy w rachunku,
 • dostęp do informacji o stanie środków na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło.

Jeśli cenisz swój czas i pieniądze skorzystaj z bankowości elektronicznej Centrum Usługi Informatycznej z autoryzacją za pomocą karty chipowej. Dzięki CUI będziesz mieć łatwy, szybki i zarazem bezpieczny dostęp do swojego rachunku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Poprzez CUI możesz:

 • uzyskać informacje o stanie salda wskazanych rachunków (wyciągi bankowe),
 • realizować przelewy,
 • tworzyć bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje.

W jaki sposób sprawdzisz saldo rachunku?
Informacje o stanie rachunku i przeprowadzonych operacjach mogą być przekazywane poprzez:

 • comiesięczne wyciągi do rachunku,
 • telefoniczną informację na hasło,
 • system bankowości elektronicznej CUI.

Wyciągi możesz odebrać w placówce Banku, która prowadzi obsługę Twojego Rachunku lub otrzymywać je co miesiąc pocztą pod wskazany adres korespondencyjny.

Kredyt dla wspólnoty mieszkaniowej

Przeznaczenie kredytu :
Kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych przeznaczony jest wyłącznie na cele związane z remontem, modernizacją lub rozbudową nieruchomości.

Warunki kredytowania :

 • oprocentowanie w skali roku wg zmiennej stopy procentowej ;
 • kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej Wspólnoty;
 • okres kredytowania do 240 miesięcy;
 • opłata przygotowawcza: 1%,
 • prowizja od kredytu: 0,9%.

Wymagania :

 • wniosek o kredyt wraz z wymaganymi dokumentami ;
 • dokumenty określające sposób zarządu nieruchomością wspólną ;
 • uchwała członków (właścicieli) Wspólnoty, wyrażające zgodę na zaciągnięcie kredytu przez Zarząd Wspólnoty lub przez osobę prawną bądź osobę fizyczną, której powierzono zarząd wspólną nieruchomością;
 • uchwała członków Wspólnoty w zakresie udzielenia pełnomocnictwa dla Zarządu do zawarcia umowy kredytowej;
 • oświadczenie członków Zarządu Wspólnoty, że do chwili podpisania umowy kredytowej, nie zostali oni odwołani ze składu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • kosztorys przedsięwzięcia inwestycyjnego finansowanego z kredytu;
 • w przypadku, gdy zarząd nieruchomością wspólną powierzono w formie aktu notarialnego osobie prawnej lub fizycznej dodatkowo wymaganymi dokumentami są:

– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w którym to odpisie wskazany będzie sposób reprezentacji danej osoby prawnej oraz wymienione będą osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej;

lub:
– zaświadczenie wystawione przez właściwy Urząd Gminy, potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej osoby fizycznej, której powierzono zarząd Wspólnotą Mieszkaniową.

Zabezpieczenie kredytu :
Forma ustanowionego zabezpieczenia uzgodniona z kredytobiorcą i zaakceptowana przez Bank musi być adekwatna do kwoty udzielonego kredytu i zgodna z wymaganiami „Instrukcji prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Kłodzku”.

Lokaty

LOKATY TERMINOWE

Rachunek lokaty terminowej jest umiejscowionym, oprocentowanym, rachunkiem oszczędnościowym prowadzonym przez Bank na rzecz klienta, na zadeklarowany przez niego okres umowny.

Rodzaje lokat terminowych i ich oprocentowanie w stosunku rocznym w Banku Spółdzielczym w Kłodzku :

 • 7 dniowe                   0,30 %
 • 14 dniowe                 0,40 %
 • 21 dniowe                 0,40 %
 • 1 miesięczne            0,80 %
 • 2 miesięczne            0,90 %
 • 3 miesięczne            0,95 %
 • 4 miesięczne            1,00 %
 • 5 miesięczne            1,10 %
 • 6 miesięczne            1,30 %
 • 12 miesięczne          1,70 %
 • 24 miesięczne          1,70 %
 • 36 miesięczne          1,70 %

Lokaty oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej.
Oznacza to, że oprocentowanie lokaty w trakcie trwania umowy i w momencie jej zakończenia może być inne aniżeli w dniu wniesienia wpłaty.
Zmiany oprocentowania mogą być spowodowane:

 • kształtowaniem się podstawowych stóp procentowych pełniących funkcję regulatora polityki pieniężnej ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej
 • zmianami na rynku pieniężnym
 • kształtowaniem się cen towarów i usług.

Wymagany minimalny wkład na zakładany rachunek lokaty terminowej : 500 zł.

Podjęcie wkładu wraz z należnymi odsetkami umownymi może nastąpić po upływie zadeklarowanego okresu. Nie podjęcie wkładu przez posiadacza w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego lub nie wskazanie Bankowi rachunku, na który ma zostać przekazany wkład wraz z odsetkami po upływie okresu umownego , powoduje automatyczne przedłużenie umowy na następny taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia .

Internet

Centrum Usługi Informatycznej to profesjonalny system bankowości elektronicznej z autoryzacją za pomocą karty chipowej, zapewniający jednocześnie maksimum bezpieczeństwa i swobodny dostęp do środków finansowych Twojej firmy 24h na dobę, 365 dni w roku.

Gdy posiadasz rachunek bieżący, możesz:

 • uzyskać informacje o stanie salda wskazanych rachunków (wyciągi bankowe),
 • realizować przelewy za opłatą o ponad połowę niższą niż standardowe przelewy w banku,
 • tworzyć bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje.

Maksimum bezpieczeństwa
System CUI zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności dzięki:

 • identyfikatorowi osobistemu z hasłem użytkownika,
 • karcie chipowej ze specjalnym czytnikiem.

Karta chipowa to nowoczesne narzędzie służące do akceptacji (podpisu) składanych dyspozycji, stanowiący najpewniejsze zabezpieczenie spośród stosowanych przez banki.

Zabezpieczenia stosowane przez inne banki
Większość banków ze względy na koszty stosuje mniej pewne zabezpieczenia, np. listę haseł jednorazowych czy kody SMS, co znacznie zwiększa ryzyko dostępu osób niepowołanych do rachunku.

Hasła mogą dostać się w niepowołane ręce na wiele sposobów, m.in. poprzez:

 • podejrzenie użytkownika w trakcie wprowadzania hasła,
 • podsłuchiwanie niezaszyfrowanej transmisji hasła,
 • koń trojański zainstalowany na komputerze użytkownika,
 • rozszyfrowanie hasła,
 • zgubienie lub kradzież haseł i kodu.

Hasło zaszyfrowane można łatwo złamać, jeśli jest zbyt proste, np. wykorzystuje często używane słowa, a z kolei skomplikowane hasło łatwo zapomnieć, więc użytkownicy mają tendencję do ich upraszczania.

Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie wybierz system bankowości elektronicznej /CUI/ z autoryzacją za pomocą karty chipowej, który zapewni Twojej firmie maksimum bezpieczeństwa i swobodny dostęp do rachunku 24h na dobę, 365 dni w roku.