INWESTKredyt inwestycyjny

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego , lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku klienta, w szczególności zaś na:

  • przedsięwzięcia rozwojowe , np. : zakup maszyn , urządzeń , środków transportu , nieruchomości, oraz materiałów, surowców , półfabrykatów i wyrobów przeznaczonych na budowę , lub modernizację bądź restrukturyzację majątku produkcyjnego , itp. ;
  • zakup udziałów i akcji ;
  • sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Warunki kredytowania:

  • oprocentowanie kredytu : zmienne (WIBOR 3M + marża Banku);
  • kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej klienta

– maksymalnie do 80% wartości inwestycji;

  • okres kredytowania uzależniony od rodzaju inwestycji oraz od wysokości kredytu;
  • opłata przygotowawcza: 1%;
  • prowizja od kredytu: 1,5% (dla kredytów zabezpieczonych cesją z umowy o dofinansowanie);
  • prowizja od kredytu: 1,9% (dla pozostałych kredytów).

Wymaganie :
wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją – uzależnioną od rodzaju podmiotu ubiegającego się o kredyt ;
minimalny udział środków własnych kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu – 20 % wartości inwestycji.

Zabezpieczenie kredytu : 
Forma przyjmowanego przez Bank zabezpieczenia jest adekwatna do kwoty udzielanego kredytu. Bank ustala formę zabezpieczenia w porozumieniu z kredytobiorcą , zgodnie z „Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Kłodzku”.