Ogłoszenie o przetargu - garaż Duszniki-Zdrój

Bank Spółdzielczy w Kłodzku z/s Plac Bolesława Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie: udziałów w wysokości 1/6 części w prawie użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż, położony w Dusznikach-Zdroju, obręb: Centrum, działka nr 259/15 (AM-8), opisany w księdze wieczystej nr SW1K/00042589/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości - garaż: 18 000,00 zł
wadium: 1 800,00 zł
postąpienie: 100,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie ogłaszającego tj. Plac Bolesława Chrobrego 4, 57-300 Kłodzko. Warunkiem do przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Sprzedającego na rachunek nr : 54 1930 1376 2001 9523 0001 0001 wraz z dopiskiem: „ wadium na zakup nieruchomości – garaży w Dusznikach Zdroju”, do dnia 29 października 2019 roku. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra licytację zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży. Wadia pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone na ich rachunki bankowe, w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg w terminie 21 dni od daty przetargu (tj. 20 listopada 2019 r .) nie wpłaci pozostałej części ceny i nie podpisze umowy w formie aktu notarialnego, wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez ogłaszającego zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia aktu notarialnego.. Ogłoszenie zamieszcza się Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Banku oraz na tablicach ogłoszeń w jego Centrali, Oddziałach i Filiach. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podawania przyczyny.