LOKATY TERMINOWE

Rachunek lokaty terminowej jest umiejscowionym, oprocentowanym, rachunkiem oszczędnościowym prowadzonym przez Bank na rzecz klienta, na zadeklarowany przez niego okres umowny.

Rodzaje lokat terminowych i ich oprocentowanie w stosunku rocznym w Banku Spółdzielczym w Kłodzku dostępne w aktualnej Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Kłodzku na stronie: https://www.bsklodzko.pl/pliki-do-pobrania

Lokaty oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej.

Oznacza to, że oprocentowanie lokaty w trakcie trwania umowy i w momencie jej zakończenia może być inne aniżeli w dniu wniesienia wpłaty.
Zmiany oprocentowania mogą być spowodowane:

  • kształtowaniem się podstawowych stóp procentowych pełniących funkcję regulatora polityki pieniężnej ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej
  • zmianami na rynku pieniężnym
  • kształtowaniem się cen towarów i usług.

Wymagany minimalny wkład na zakładany rachunek lokaty terminowej : 500 zł.

Podjęcie wkładu wraz z należnymi odsetkami umownymi może nastąpić po upływie zadeklarowanego okresu. Nie podjęcie wkładu przez posiadacza w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego lub nie wskazanie Bankowi rachunku, na który ma zostać przekazany wkład wraz z odsetkami po upływie okresu umownego , powoduje automatyczne przedłużenie umowy na następny taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia .