LOKATY TERMINOWE

W ZWIĄZKU Z OBNIŻENIEM PRZEZ  RADĘ POLITYKI PIENIĘŻNEJ STÓP PROCENTOWYCH OD 05.03.2015r NASTĘPUJE ZMIANA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW

LOKATY TERMINOWE

Rachunek lokaty terminowej jest umiejscowionym, oprocentowanym rachunkiem oszczędnościowym prowadzonym przez Bank na rzecz klienta, na zadeklarowany przez niego okres umowny.

Rodzaje lokat terminowych i ich oprocentowanie w stosunku rocznym w Banku Spółdzielczym w Kłodzku dostępne w aktualnej Tabeli oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Kłodzku na stronie: https://www.bsklodzko.pl/pliki-do-pobrania

Lokaty oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej.

Oznacza to, że oprocentowanie lokaty w trakcie trwania umowy i w momencie jej zakończenia może być inne aniżeli w dniu wniesienia wpłaty.


Zmiany oprocentowania mogą być spowodowane:

  • kształtowaniem się podstawowych stóp procentowych pełniących funkcję regulatora polityki pieniężnej ogłaszanych przez Radę Polityki Pieniężnej
  • zmianami na rynku pieniężnym
  • kształtowaniem się cen towarów i usług.

Wymagany minimalny wkład na zakładany rachunek lokaty terminowej : 500 zł.

Podjęcie wkładu wraz z należnymi odsetkami umownymi może nastąpić po upływie zadeklarowanego okresu. Nie podjęcie wkładu przez posiadacza w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego lub nie wskazanie Bankowi rachunku, na który ma zostać przekazany wkład wraz z odsetkami po upływie okresu umownego , powoduje automatyczne przedłużenie umowy na następny taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia .