Kredyt mieszkaniowy

Przeznaczenie kredytu :
Kredyt mieszkaniowy może być udzielony osobom fizycznym , z przeznaczeniem na:
– zakup działki budowlanej,
– zakup lub zamianę lokalu/budynku mieszkalnego, albo zmianę prawa do lokalu,
– inwestycje mieszkaniowe realizowane przez kredytobiorcę jako inwestora będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości,
– inwestycje mieszkaniowe realizowane dla kredytobiorcy przez inwestora zastępczego (spółdzielnię mieszkaniową lub developera).

Warunki kredytowania :

  • oprocentowanie kredytu naliczane wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym (WIBOR 3M+stała marża Banku);
  • kwota kredytu: minimalna 5.000 zł, maksymalna: uzależniona od zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia kredytu,
  • okres spłaty kredytu: nie dłuższy niż 15 lat ,

Wymagania :

  • wniosek kredytowy wraz z wymaganą dokumentacją;
  • złożenie przez wnioskodawcę wszystkich wymaganych przez Bank dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej i oceny przedmiotu kredytowania;
  • minimalny udział środków własnych kredytobiorcy;
  • w przypadku kredytów udzielanych na budowę, okres realizacji inwestycji nie może przekraczać 24 miesięcy.

Zabezpieczenie kredytu :

  • hipoteka na kredytowanej nieruchomości wraz z cesją na rzecz Banku wierzytelności kredytobiorcy z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych żywiołów w całym okresie trwania umowy kredytu, wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budowy w okresie realizacji inwestycji , a w przypadku kredytów na finansowanie inwestycji realizowanych przez inwestora zastępczego – cesja na rzecz Banku wierzytelności kredytobiorcy wobec inwestora (spółdzielni, developera) na wypadek rozwiązania umowy o budowę przed przeniesieniem na kredytobiorcę praw własności do lokalu;
  • weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;
  • inne zaakceptowane przez Bank formy zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym lub wekslowym i zgodne z „ Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Kłodzku ” .