Przetarg na sprzedaż działki

15-02-2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Bank Spółdzielczy w Kłodzku z siedzibą w Kłodzku , Plac Bolesława Chrobrego 4 , ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie :

prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej , ul. Stefanii Sempołowskiej, działka nr 519 (AM 6) miasto Bystrzyca Kłodzka, o powierzchni 0,1716 ha. Nieruchomość jest opisana w KW nr SW1K/00046867/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza nieruchomości : 250.000 zł, wadium : 25.000 zł, postąpienie : 2.500 zł.

           Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 roku o godzinie 11:00 w siedzibie ogłaszającego, tj. w Kłodzku, Pl. B. Chrobrego 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Sprzedającego nr rachunku: 54 1930 1376 2001 9523 0001 0001 wraz z dopiskiem:

„wadium na zakup nieruchomości gruntowej w Bystrzycy Kł.”,

do dnia 23 lutego 2021 roku. Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra licytację zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu sprzedaży. Wadia pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone na ich rachunki bankowe w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli uczestnik , który wygrał przetarg w terminie 21 dni od daty przetargu (tj. 25 lutego 2021r.) nie wpłaci pozostałej części ceny i nie podpisze umowy w formie aktu notarialnego, wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Skutki podatkowe sprzedaży zostaną określone przez ogłaszającego zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zawarcia aktu notarialnego. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej Banku oraz na tablicach ogłoszeń w jego Centrali, Oddziałach i Filiach.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.