• Aktualności
 • PFR - informacja dotycząca procesu odwołań i zgłoszeń wyjaśniających

PFR - informacja dotycząca procesu odwołań i zgłoszeń wyjaśniających

02-02-2021

TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 2.0

– informacja dotycząca procesu odwołań i zgłoszeń wyjaśniających

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2021 r. zostaje uruchomiona procedura składania odwołań do otrzymanej subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej 2.0. oraz proces składania zgłoszeń wyjaśniających z powodu nieprzyznania subwencji finansowej lub z uwagi na wyczerpanie się możliwości składania odwołań w ramach procedury odwoławczej.

Odwołania:

W ramach procedury odwoławczej klient będzie mógł złożyć ponownie wniosek o subwencję finansową w przypadku, gdy PFR podjął decyzję:

 1. pozytywną o przyznaniu całej kwoty subwencji finansowej;
 2. częściowo pozytywną o przyznaniu subwencji finansowej w kwocie niższej od wnioskowanej.

Beneficjent może złożyć odwołanie od takich decyzji ubiegając się o wypłatę dodatkowej kwoty subwencji finansowej lub dokonując zmiany niektórych danych i oświadczeń, przy czym:

 1. klient może złożyć jedynie dwa odwołania od pierwotnej decyzji PFR;
 2. przed złożeniem odwołania klient powinien:
  1. wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. z ZUS lub właściwym US) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku,
  2. upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach;
 3. każde odwołanie może zostać złożone od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r.;
 4. musi być złożone w tym samym Banku co był składany wniosek pierwotny,
 5. odwołanie nie przysługuje:
  1. od decyzji PFR odmawiającej przyznania subwencji finansowej,
  2. dopóki PFR nie rozpozna wniosku lub pierwszego odwołania;
 6. odwołanie może zostać złożone przez inną osobę upoważnioną, która złożyła wniosek.

Odwołania w zakresie, w jakim zostaną uwzględnione przez PFR oraz decyzji PFR, wydane w odpowiedzi na wniosek i w odpowiedzi na każde odwołanie stają się integralnymi częściami Umowy Subwencji Finansowej i modyfikują stosunek prawny wynikający z Umowy Subwencji Finansowej.

Zgłoszenia wyjaśniające:

Klient jest uprawniony do zwrócenia się do PFR za pośrednictwem Banku z zapytaniem dotyczącym otrzymanej przez niego odmowy udzielenia subwencji finansowej.