Kredyt płatniczy

Przeznaczenie kredytu: 
Kredyt płatniczy jest kredytem obrotowym o okresie spłaty skróconym do maksymalnie dwóch miesięcy, przeznaczonym na sfinansowanie wymagalnych prawidłowych zobowiązań kredytobiorcy ( takich jak np. : płace , lub zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług, itp. ), w przypadku przejściowego braku środków finansowych na ich pokrycie.

Warunki kredytowania:

 • oprocentowanie kredytu: 9 % w stosunku rocznym , zmienne;
 • wysokość udzielanego kredytu uzależniona od zdolności kredytowej wnioskodawcy;
 • okres kredytowania : do 60 dni;
 • opłata przygotowawcza: 1%;
 • prowizja od kredytu: 2.5%.

Wymagania:

 • posiadanie w Banku Spółdzielczym w Kłodzku rachunku bieżącego o stałej częstotliwości wpływów przez okres co najmniej sześciu miesięcy;
 • utrwalona stabilna kondycja finansowa Kredytobiorcy;
 • terminowe regulowanie zobowiązań wobec Banku;
 • wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją – uzależnioną od rodzaju podmiotu ubiegającego się o kredyt .

Zabezpieczenie kredytu : 
Forma przyjmowanego przez Bank zabezpieczenia jest adekwatna do kwoty udzielanego kredytu.Bank ustala formę zabezpieczenia w porozumieniu z kredytobiorcą , zgodnie z „Instrukcją Prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Kłodzku” .
Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

 • pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym kredytobiorcy;
 • weksel wystawiony przez kredytobiorcę.