Kredyt odnawialny

Przeznaczenie kredytu : 
Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych (ROR).

Warunki kredytowania :

  • oprocentowanie kredytu naliczane wg zmienej stopy procentowej w stosunku rocznym;
  • wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie i uzależniona od wysokości średnich miesięcznych stałych wpływów na rachunek w ostatnich 3 miesiącach przed złożeniem wniosku oraz od okresu posiadania rachunku w sposób następujący:

– po 3 miesiącach posiadania rachunku – 1-krotność średnich miesięcznych wpływów ;
– po 5 miesiącach posiadania rachunku – 2-krotność średnich miesięcznych wpływów ;
– po 8 miesiącach posiadania rachunku – 3-krotność średnich miesięcznych wpływów ;
– po 12 miesiącach posiadania rachunku – 5-krotność średnich miesięcznych wpływów ;

  • maksymalna kwota kredytu : nie może przekroczyć 20 000 zł;
  • okres spłaty kredytu : do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia Umowy na następny okres) ;

Wymagania :

  • posiadanie rachunku ROR przez okres co najmniej 3 miesięcy (licząc od daty pierwszego wpływu);
  • posiadanie stałych dochodów i regularne przekazywanie stałych wpływów na ROR w średniej wysokości miesięcznej nie mniejszej niż 600 zł ;
  • wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją – w tym potwierdzającą źródła i wysokość stałych dochodów ( zaświadczenie o zarobkach , decyzja o przyznaniu renty lub emerytury, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętych dochodów , udokumentowany dochód z działalności gospodarczej , itp. …)

Zabezpieczenie kredytu :

  • Bank ustala formę zabezpieczenia kredytu w porozumieniu z kredytobiorcą, zgodnie z „Instrukcją prawnych form zabezpieczenia wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Kłodzku”.