Rachunkek ROR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) może być otworzony i prowadzony przez Bank wyłącznie dla:

 • osób fizycznych zobowiązujących się do przekazywania na ten rachunek swoich stałych przychodów pochodzących z wynagrodzeń , rent, emerytur, itp., lub deklarujących stałe wpłaty na rachunek
 • szkolnych kas oszczędnościowych
 • pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Rachunek ROR może być otworzony dla jednej osoby lub jako rachunek wspólny dla dwóch osób,
z zastrzeżeniem, że żadna z osób zakładających rachunek wspólny nie jest małoletnia lub ubezwłasnowolniona.
Rachunek ROR służy jego posiadaczowi lub posiadaczom do:

 • przechowywania środków pieniężnych
 • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pomocą:
  • przelewu
  • zlecenia stałego
  • polecenia zapłaty
 • korzystania z kart bankowych umożliwiających dostęp do środków na ROR poprzez realizowanie bezgotówkowych płatności za towary i usługi oraz wypłat gotówkowych w bankomatach – w kraju i za granicą do wysokości miesięcznego limitu wypłat;
 • korzystania z bankowości internetowej, umożliwiającej całodobową realizację zleceń płatniczych i całodobowy dostęp do przeglądu obrotów i sald na rachunku.

Za czynności związane z obsługą rachunku ROR Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z „Taryfą prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kłodzku za czynności bankowe”.